date_range 1 Dec 2023

Comparison of short-term efficacy analysis of medium-rectal cancer surgery with robotic natural orifice specimen extraction and robotic transabdominal specimen extraction

Shan-Ping Ye # 1, Wei-Jie Lu # 1, Dong-Ning Liu 1, Hong-Xin Yu 1, Can Wu 1, Hao-Cheng Xu 1, Tai-Yuan Li 2