date_range 1 Dec 2023

Robotic versus open surgery for simultaneous resection of rectal cancer and liver metastases: a randomized controlled trial

Wenju Chang 1 2, Qinghai Ye 3, Donghao Xu 1, Yu Liu 1, Shizhao Zhou 1, Li Ren 1, Guodong He 1, Guofeng Zhou 4, Fei Liang 5, Jia Fan 3, Ye Wei 1, Xiaoying Wang 3, Jianmin Xu 1