date_range 19 Nov 2023

Technical outcomes of robotic-assisted surgery versus laparoscopic surgery for rectal tumors: a single-center safety and feasibility study

Jesse Y Tajima 1, Ryoma Yokoi 1, Shigeru Kiyama 1, Takao Takahashi 1, Hirokata Hayashi 1, Toshiya Higashi 1, Masahiro Fukada 1, Ryuichi Asai 1, Yuta Sato 1, Itaru Yasufuku 1, Yoshihiro Tanaka 1, Naoki Okumura 1, Katsutoshi Murase 1, Takuma Ishihara 2, Nobuhisa Matsuhashi 3