date_range 20 Nov 2023

The application of artificial technology in pediatric pyeloplasty the efficacy analysis of robotic-assisted laparoscopic pyeloplasty in the treatment of ureteropelvic junction obstruction

Zhongli Hu # 1, Shan Chen # 2, Zhihong Wang # 3, Di Xu 4, Xiaolang Zhang 4, Yang Lin 4, Lin Zhang 4, Jianbin Wang 4, Lizhi Li 4