date_range 20 Nov 2023

Tracing the evolution of robotic-assisted total knee arthroplasty: a bibliometric analysis of the top 100 highly cited articles

Yao Yang # 1 2, Yingjie Wang # 1 2, Yuan Chen 1 2, Junjie Wang 1 2, Baoliang Lu 2 3, Wanbo Zhu 4, Junchen Zhu 5, Chen Zhu 6, Xianzuo Zhang 7